ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. …

ดาวน์โหลด

ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560… แสดงความคิดเห็น

ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. …

ดาวน์โหลด

ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560… แสดงความคิดเห็น